Login
background

Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

1.1 Toepasselijkheid van de Nederland ICT Algemene Voorwaarden

1.1.1 Deze Nederland ICT Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de leverancier goederen levert en/of diensten van welke aard dan ook verstrekt aan de klant.
1.1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
1.1.3 De toepasselijkheid van de inkoop- of andere voorwaarden van de klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. De leverancier en de klant zullen in dat geval met elkaar overleg plegen met als doel nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

1.2 Aanbiedingen

1.2.1 Alle aanbiedingen en andere mededelingen van de leverancier zijn onder voorbehoud, tenzij de leverancier schriftelijk anders heeft aangegeven. De klant garandeert dat de informatie die hij heeft verstrekt of die namens hem aan de leverancier is verstrekt en waarop de leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd, nauwkeurig en volledig is.

1.3 Prijs en betaling

1.3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen opgelegd door de overheid. Alle door de leverancier vermelde prijzen zijn in euro's (EUR), en de klant moet alle betalingen in euro's verrichten.
1.3.2 De klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een kostenraming of begroting die door de leverancier is uitgegeven, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de klant aan de leverancier bekendgemaakt beschikbaar budget geldt alleen als een (vaste) prijs die tussen de partijen is overeengekomen voor de te leveren prestatie door de leverancier, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3.3 Indien, volgens het tussen de partijen gesloten contract, de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zijn elk van deze natuurlijke personen en/of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk jegens de leverancier voor de nakoming van het contract.
1.3.4 Informatie uit de administratie van de leverancier geldt als afdoend bewijs met betrekking tot de door de leverancier geleverde prestatie en de bedragen die de klant verschuldigd is voor deze prestatie, onverminderd het recht van de klant om tegenbewijs te leveren.
1.3.5 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de klant, is de leverancier gerechtigd om de van toepassing zijnde prijzen en tarieven, schriftelijk en in overeenstemming met de in het contract opgenomen index of andere standaard, aan te passen aan de in het contract gespecificeerde termijn. Als het contract niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid voor de leverancier om de prijzen of tarieven aan te passen, is de leverancier altijd gerechtigd om, schriftelijk en met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden, de van toepassing zijnde prijzen en tarieven aan te passen. Als de klant niet akkoord gaat met de aanpassing in dit laatste geval, heeft de klant het recht om het contract schriftelijk binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing te beëindigen, waarbij de beëindiging van kracht wordt op de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven van kracht zouden worden.
1.3.6 De partijen zullen de datum of data vastleggen waarop de leverancier de klant zal belasten voor de in het contract overeengekomen prestatie. Bedragen die verschuldigd zijn, moeten door de klant worden betaald volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden of de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. De klant mag geen enkele betaling opschorten en mag ook geen verschuldigde bedragen verrekenen.
1.3.7 Indien de klant verzuimt de verschuldigde bedragen te betalen of dit niet tijdig doet, is de klant wettelijke rente verschuldigd voor handelsovereenkomsten over het openstaande bedrag zonder dat een betalingsherinnering of ingebrekestelling vereist is. Als de klant het verschuldigde bedrag niet betaalt na een betalingsherinnering of ingebrekestelling, heeft de leverancier het recht de schuld uit handen te geven. In dat geval moet de klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen, inclusief kosten van externe experts. Het voorgaande laat de overige wettelijke en contractuele rechten van de leverancier onverlet.

1.4 Duur van de overeenkomst

1.4.1 Indien en voor zover de tussen de partijen gesloten overeenkomst een voortdurende prestatieovereenkomst is, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen de partijen overeengekomen termijn. Bij gebrek aan een overeengekomen termijn geldt een termijn van één jaar.
1.4.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, telkens met de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij de klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de huidige termijn.

1.5 Vertrouwelijkheid en overdracht van personeel

1.5.1 De klant en leverancier moeten ervoor zorgen dat alle van de andere partij ontvangen informatie die de ontvangende partij weet of redelijkerwijs behoort te weten als vertrouwelijk wordt beschouwd, geheim wordt gehouden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor de leverancier als en voor zover de leverancier verplicht is de betreffende informatie aan een derde te verstrekken op grond van een gerechtelijke beslissing of een wettelijke verplichting, of als dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door de leverancier. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. In ieder geval wordt informatie als vertrouwelijk beschouwd als een van de partijen deze als zodanig heeft gekwalificeerd.
1.5.2 De klant erkent dat software afkomstig van de leverancier altijd vertrouwelijk is en dat deze software bedrijfsgeheimen van de leverancier en haar leveranciers of de producent van de software bevat.
1.5.3 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging ervan mogen geen werknemers van de andere partij in dienst worden genomen of anderszins rechtstreeks of onrechtstreeks worden ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden, tenzij de andere partij vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder de voorwaarde dat de klant redelijke vergoedingen aan de leverancier moet betalen.

1.6 Privacy en gegevensverwerking

1.6.1 Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, moet de klant op verzoek van de leverancier schriftelijk informeren over de wijze waarop de klant voldoet aan haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
1.6.2 De klant vrijwaart de leverancier tegen vorderingen van personen wiens persoonsgegevens zijn opgenomen of verwerkt in het kader van een register van persoonsgegevens dat wordt bijgehouden door de klant of waarvoor de klant anderszins verantwoordelijk is op grond van de wet, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen aan de leverancier zijn toe te rekenen.
1.6.3 De klant is volledig verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerkt in het kader van het gebruik van een dienst van de leverancier. De klant garandeert de leverancier dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onwettig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart de leverancier tegen elke vordering van een derde ingesteld om welke reden dan ook in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

1.7 Beveiliging

1.7.1 Als de leverancier verplicht is om een vorm van informatiebeveiliging te bieden onder de overeenkomst, moet deze beveiliging voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties tussen de partijen met betrekking tot beveiliging. De leverancier garandeert niet dat de geboden informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief is. Als de overeenkomst geen expliciet gedefinieerde beveiligingsmethode bevat, moet de geboden beveiliging voldoen aan een standaard die niet onredelijk is gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de informatie en de kosten die gepaard gaan met de genomen beveiligingsmaatregelen.
1.7.2 De door of namens de leverancier aan de klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en moeten als zodanig door de klant worden behandeld. Ze mogen alleen bekend worden gemaakt aan geautoriseerd personeel binnen de organisatie van de klant. De leverancier is gerechtigd de toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
1.7.3 De klant moet haar systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde actieve antivirussoftwarebescherming hebben.

1.8 Eigendomsvoorbehoud, voorbehoud van rechten en opschorting

1.8.1 Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat alle bedragen die de klant aan de leverancier verschuldigd is onder de tussen de partijen gesloten overeenkomst, volledig aan de leverancier zijn betaald. Een klant die optreedt als wederverkoper mag alle items die onder het eigendomsvoorbehoud van de leverancier vallen verkopen en leveren, voor zover dit gebruikelijk is in het kader van het normale bedrijfsproces van de klant.
1.8.2 De vermogensrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot een item bestemd voor export worden beheerst door de wetten van de staat van bestemming indien deze wetten bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor de leverancier.
1.8.3 Indien nodig worden rechten aan de klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant alle verschuldigde bedragen onder de overeenkomst heeft betaald.
1.8.4 De leverancier kan alle informatie, documenten, software en/of gegevensbestanden die zijn ontvangen of gemaakt in het kader van de overeenkomst behouden, ondanks een bestaande verplichting tot overdracht of overdracht, totdat de klant alle verschuldigde bedragen aan de leverancier heeft betaald.

1.9 Risico-overdracht

1.9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van items, informatie (inclusief gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, software of gegevensbestanden die zijn gecreëerd, geleverd of gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, gaat over op de klant op het moment waarop de klant of een hulppersoon van de klant daadwerkelijk in het bezit komt van de genoemde items en informatie.

1.10 Intellectueel eigendom

1.10.1 Als de leverancier bereid is om een intellectueel eigendomsrecht over te dragen, kan een dergelijke verbintenis alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangegaan. Als de partijen schriftelijk overeenkomen dat een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot software, websites, gegevensbestanden, apparatuur of andere specifiek voor de klant ontwikkelde materialen zal overgaan op de klant, laat dit de bevoegdheid of optie van de leverancier onverlet om de delen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke waarop de genoemde ontwikkelingen zijn gebaseerd, te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden en zonder enige beperking. De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht doet evenmin afbreuk aan het recht van de leverancier om ontwikkelingen te voltooien, hetzij voor zichzelf hetzij voor een derde, die vergelijkbaar zijn met of voortvloeien uit ontwikkelingen die voor de klant zijn voltooid of worden voltooid.
1.10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, websites, gegevensbestanden, apparatuur en training, test- en examenmaterialen, evenals andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en aanbiedingen, inclusief voorbereidend materiaal hieromtrent, die onder de overeenkomst aan de klant zijn ontwikkeld of ter beschikking zijn gesteld, worden uitsluitend gehouden door de leverancier, diens licentiegevers of diens leveranciers. De klant heeft de uitdrukkelijk toegekende gebruiksrechten onder deze algemene voorwaarden, de schriftelijk gesloten overeenkomst tussen de partijen en de wet. Een aan de klant verleend recht is niet-exclusief en mag niet worden overgedragen, verpand of gesublicentieerd.
1.10.3 De klant mag geen aanduiding met betrekking tot de vertrouwelijke aard van of met betrekking tot de auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de software, websites, gegevensbestanden, apparatuur of materialen verwijderen of wijzigen, noch mag de klant een dergelijke aanduiding laten verwijderen of wijzigen.
1.10.4 Zelfs als dit niet uitdrukkelijk is bepaald in de overeenkomst, kan de leverancier altijd technische maatregelen nemen ter bescherming van apparatuur, gegevensbestanden, websites, software die ter beschikking is gesteld, software waartoe de klant rechtstreeks of onrechtstreeks toegang heeft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking qua inhoud of duur van het gebruiksrecht van deze items. De klant mag dergelijke technische maatregelen niet verwijderen of omzeilen, noch mag de klant toestaan dat dergelijke technische maatregelen worden verwijderd of omzeild.
1.10.5 De leverancier vrijwaart de klant tegen elke vordering van een derde gebaseerd op de bewering dat software, websites, gegevensbestanden, apparatuur of andere materialen ontwikkeld door de leverancier zelf inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van die derde, onder de voorwaarde dat de klant de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de vordering, inclusief eventuele hiermee verband houdende regelingen, volledig aan de leverancier overlaat. De klant zal de leverancier de volmachten en informatie verstrekken die nodig zijn en de leverancier helpen zich te verdedigen tegen dergelijke vorderingen. Deze vrijwaringsverplichting is niet van toepassing indien de vermeende inbreuk betrekking heeft op (i) materialen die door de klant aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld voor gebruik, wijziging, verwerking of onderhoud, of (ii) wijzigingen die door of namens de klant zijn aangebracht in de software, website, gegevensbestanden, apparatuur of andere materialen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier. Indien in een rechtbank onherroepelijk wordt vastgesteld dat software, websites, gegevensbestanden, apparatuur of andere materialen ontwikkeld door de leverancier zelf inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, of indien naar het oordeel van de leverancier er een goede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk plaatsvindt, zal de leverancier, indien mogelijk, ervoor zorgen dat de klant de software, websites, gegevensbestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken, of functionele equivalenten daarvan kan gebruiken. Elke andere of verdere verplichting tot vrijwaring van de zijde van de leverancier wegens inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde is uitgesloten.
1.10.6 De klant garandeert dat het ter beschikking stellen van apparatuur, software, materiaal bestemd voor websites, gegevensbestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen aan de leverancier voor het doel van gebruik, onderhoud, verwerking, installatie of integratie geen inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart de leverancier tegen elke vordering van een derde gebaseerd op de bewering dat een dergelijke terbeschikkingstelling, gebruik, onderhoud, verwerking, installatie of integratie inbreuk maakt op een recht van die derde.
1.10.7 De leverancier is nooit verplicht tot gegevensconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de klant.

1.11 Verplichtingen tot samenwerking

1.11.1 De partijen erkennen dat het succes van werkzaamheden op het gebied van informatietechnologie en communicatietechnologie afhankelijk is van juiste en tijdige samenwerking tussen de partijen. De klant zal altijd tijdig de samenwerking verlenen die redelijkerwijs vereist is door de leverancier.
1.11.2 De klant draagt het risico van het selecteren van de items, goederen en/of diensten die door de leverancier moeten worden geleverd. De klant moet altijd de grootste zorg betrachten om ervoor te zorgen dat de vereisten die de prestatie van de leverancier moet vervullen, nauwkeurig en volledig zijn. Afmetingen en gegevens verstrekt in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, aanbiedingen, reclamemateriaal, normalisatiebladen en dergelijke zijn niet bindend voor de leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de leverancier.
1.11.3 Indien de klant werknemers en/of hulppersonen inzet bij de uitvoering van de overeenkomst, moeten deze werknemers en hulppersonen over de vereiste kennis en ervaring beschikken. Indien de werknemers van de leverancier werkzaamheden verrichten op de locatie van de klant, moet de klant tijdig en kosteloos de benodigde faciliteiten verschaffen, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van transmissiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzettelijk handelen of roekeloosheid van het management van de leverancier.
1.11.4 De werkruimte en faciliteiten moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten. De klant vrijwaart de leverancier tegen vorderingen van derden, inclusief de werknemers van de leverancier, die letsel oplopen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van handelingen of nalatigheden van de klant of onveilige situaties in de organisatie van de klant. De klant moet de bedrijfs- en beveiligingsregels in zijn organisatie bekendmaken aan de door de leverancier ingezette werknemers voordat het werk begint.
1.11.5 Indien de klant in verband met de diensten en producten van de leverancier software, apparatuur of andere middelen ter beschikking stelt aan de leverancier, garandeert de klant dat alle licenties of goedkeuringen die de leverancier mogelijk nodig heeft met betrekking tot deze middelen, zullen worden verkregen.
1.11.6 De klant is verantwoordelijk voor het beheer, inclusief het controleren van de instellingen, en het gebruik van de producten en/of diensten die door de leverancier zijn geleverd, en de manier waarop de resultaten van de producten en diensten worden gebruikt. De klant is ook verantwoordelijk voor het adequaat instrueren van gebruikers en voor het gebruik dat door gebruikers wordt gemaakt.
1.11.7 De klant moet zelf de software en ondersteunende software die vereist is op zijn eigen apparatuur installeren, organiseren, parametriseren en afstemmen, en indien nodig de apparatuur, andere software en ondersteunende software en het gebruikte besturingssysteem wijzigen en de interoperabiliteit realiseren zoals gewenst.

1.12 Verplichtingen tot verstrekking van informatie

1.12.1 Om een goede uitvoering van de overeenkomst door de leverancier mogelijk te maken, moet de klant altijd alle redelijkerwijs vereiste informatie tijdig aan de leverancier verstrekken.
1.12.2 De klant garandeert dat de informatie, ontwerpen en specificaties die aan de leverancier zijn verstrekt, juist en volledig zijn. Als de informatie, ontwerpen of specificaties die door de klant aan de leverancier zijn verstrekt onnauwkeurigheden bevatten die voor de leverancier zichtbaar zijn, zal de leverancier contact opnemen met de klant om informatie over de kwestie in te winnen.
1.12.3 In verband met de continuïteit moet de klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die gedurende de werkzaamheden van de leverancier in die hoedanigheid zullen optreden. De contactpersonen van de klant moeten over de vereiste ervaring, specifieke kennis van het onderwerp en een goed begrip van de doelstellingen beschikken die de klant wil bereiken.
1.12.4 De leverancier is alleen verplicht om periodiek informatie over de uitvoering van het werk aan de klant te verstrekken via de door de klant aangewezen contactpersoon.

1.13 Project- en stuurgroepen

1.13.1 Als beide partijen deelnemen aan een project- of stuurgroep via een of meer ingezette werknemers, zal de verstrekking van informatie plaatsvinden op de overeengekomen manier voor het project of de stuurgroep.
1.13.2 Beslissingen genomen in een project- of stuurgroep waarin beide partijen deelnemen, zijn alleen bindend voor de leverancier als de beslissingen worden genomen in overeenstemming met hetgeen schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen op dit gebied, of, bij gebrek aan schriftelijke overeenkomsten op dit gebied, als de leverancier de beslissingen schriftelijk heeft aanvaard. De leverancier is nooit verplicht een beslissing te aanvaarden of uit te voeren als deze naar zijn mening niet in overeenstemming kan worden gebracht met de inhoud en/of de juiste uitvoering van de overeenkomst.
1.13.3 De klant staat ervoor in dat de personen die hij heeft aangewezen om deel te nemen aan een project- of stuurgroep gemachtigd zijn om beslissingen te nemen die bindend zijn voor de klant.

1.14 Termijnen

1.14.1 De leverancier zal redelijke inspanningen leveren om zo veel mogelijk te voldoen aan de termijnen en leveringsperiodes en/of data en leveringsdata, al dan niet definitieve termijnen en/of data, die hij heeft gespecificeerd of die tussen de partijen zijn overeengekomen. De tussentijdse data en leveringsdata gespecificeerd door de leverancier of overeengekomen tussen de partijen gelden altijd als streefdata, zijn niet bindend voor de leverancier en zijn altijd indicatief.
1.14.2 Als een termijn waarschijnlijk zal worden overschreden, zullen de leverancier en de klant met elkaar overleg plegen over de gevolgen van de overschrijding van de termijn met betrekking tot verdere planning.
1.14.3 In alle gevallen, dus ook als de partijen definitieve termijnen en leveringsperiodes of data en leveringsdata hebben overeengekomen, is de leverancier alleen in verzuim als gevolg van overschrijding van een termijn nadat de klant de leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn die de klant aan de leverancier heeft verleend om de tekortkoming te herstellen, is verstreken. De ingebrekestelling moet de tekortkoming zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk beschrijven om de leverancier de gelegenheid te geven adequaat te reageren.
1.14.4 Als is overeengekomen dat het werk onder de overeenkomst in fasen moet worden uitgevoerd, is de leverancier gerechtigd om het begin van het werk van een fase uit te stellen totdat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
1.14.5 De leverancier is niet gebonden aan een datum of leveringsdatum of termijn of leveringsperiode, al dan niet definitief, als de partijen een wijziging hebben overeengekomen van de inhoud of reikwijdte van de overeenkomst (aanvullende werkzaamheden, wijziging van specificaties enzovoort) of een wijziging in de aanpak met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, of als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of niet tijdig of volledig nakomt. De noodzaak voor of het optreden van aanvullende werkzaamheden tijdens de uitvoering van de overeenkomst vormt nooit een reden voor de klant om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

1.15 Termijnen en beëindiging van de overeenkomst

1.15.1 Elke partij is alleen bevoegd de overeenkomst op te zeggen vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling die zo gedetailleerd mogelijk is en die een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen, nalatig is in het nakomen van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De betalingsverplichtingen van de klant en alle verplichtingen van de klant of een derde partij die door de klant is ingeschakeld om samen te werken en/of informatie te verstrekken, gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
1.15.2 Indien de klant op het moment van opzegging reeds goederen of diensten heeft ontvangen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zullen deze goederen of diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt, tenzij de klant bewijst dat de leverancier tekortschiet ten aanzien van het wezenlijke deel van dergelijke goederen of diensten. Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande zin blijven door de leverancier vóór opzegging gefactureerde bedragen met betrekking tot wat hij al correct heeft uitgevoerd of geleverd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst volledig verschuldigd en worden deze direct opeisbaar op het moment van beëindiging.
1.15.3 Een overeenkomst die, vanwege haar aard en inhoud, niet leidt tot voltooiing en die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door een van de partijen schriftelijk worden beëindigd na overleg tussen de partijen. Redenen voor de beëindiging moeten worden vermeld. Als er geen opzegtermijn is overeengekomen tussen de partijen, moet een redelijke termijn in acht worden genomen bij het opzeggen. De leverancier is nooit verplicht tot betaling van enige vergoeding wegens beëindiging.
1.15.4 De klant kan een overeenkomst van opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd niet beëindigen.
1.15.5 Elk van de partijen kan de overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de andere partij een moratorium, al dan niet voorlopig, wordt verleend, een faillissementsverzoek wordt ingediend voor de andere partij of het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden, anders dan voor herstructurering of een fusie van bedrijven. De leverancier kan ook de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang beëindigen indien er een directe of indirecte verandering plaatsvindt in de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de klant. De leverancier is nooit verplicht tot terugbetaling van enig reeds ontvangen geldbedrag of betaling van enig bedrag aan schadevergoeding wegens beëindiging zoals bedoeld in dit lid. Als de klant onherroepelijk failliet gaat, eindigt zijn recht op het gebruik van de aan hem ter beschikking gestelde software, websites en dergelijke, evenals zijn recht op toegang tot en/of gebruik van de diensten van de leverancier, zonder dat opzegging door de leverancier is vereist.

1.16 Aansprakelijkheid van de leverancier

1.16.1 De totale aansprakelijkheid van de leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke juridische grondslag dan ook, uitdrukkelijk inclusief elk tekortschieten in het nakomen van een garantieverplichting die met de klant is overeengekomen, zal beperkt zijn tot vergoeding van direct verlies tot een maximum van de voor de desbetreffende overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief btw). Als de overeenkomst voornamelijk een voortdurende prestatieovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs voor de overeenkomst vastgesteld op het totale bedrag van de betalingen (exclusief btw) voor één jaar. De totale aansprakelijkheid van de leverancier voor direct verlies, op welke juridische grondslag dan ook, zal echter nooit meer bedragen dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro).
1.16.2 De totale aansprakelijkheid van de leverancier voor verlies als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel of als gevolg van materiële schade aan zaken zal nooit meer bedragen dan EUR 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
1.16.3 De aansprakelijkheid van de leverancier voor indirect verlies, gevolgschade, winstderving, bespaarde winst, verminderde goodwill, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking, verlies als gevolg van vorderingen van klanten van de klant, verlies als gevolg van het gebruik van door de klant voorgeschreven items, materialen of software van derden aan de leverancier en verlies als gevolg van de inzet van door de klant aan de leverancier voorgeschreven leveranciers, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de leverancier voor corruptie, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is ook uitgesloten.
1.16.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier beschreven in de paragrafen 16.1 tot en met 16.3 laten de andere uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier die in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, volledig onverlet.
1.16.5 De uitsluitingen en beperkingen genoemd in de paragrafen 16.1 tot en met 16.4 komen te vervallen indien en voor zover het verlies het gevolg is van opzet of grove schuld van het management van de leverancier.
1.16.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, is de leverancier alleen aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst als de klant de leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt en de leverancier een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen, en de leverancier nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen ook na het verstrijken van deze termijn. De ingebrekestelling moet de tekortkoming zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk beschrijven om de leverancier de gelegenheid te geven adequaat te reageren.
1.16.7 Voor enig recht op schadevergoeding moet de klant het verlies altijd zo snel mogelijk na het optreden van het verlies schriftelijk aan de leverancier melden. Elke vordering tot schadevergoeding tegen de leverancier verjaart door het loutere verloop van een periode van 24 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de klant vóór het verstrijken van deze periode een gerechtelijke procedure voor schadevergoeding heeft ingesteld.
1.16.8 De klant vrijwaart de leverancier tegen alle claims van derden als gevolg van productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat de klant aan een derde heeft geleverd en dat gedeeltelijk bestond uit apparatuur, software of andere materialen geleverd door de leverancier, tenzij en voor zover de klant kan aantonen dat het verlies werd veroorzaakt door de genoemde apparatuur, software of andere materialen.
1.16.9 De bepalingen van dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van alle natuurlijke personen en rechtspersonen waarmee de leverancier betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.

1.17 Overmacht

1.17.1 Geen van de partijen is verplicht enige verplichting na te komen, inclusief enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht aan de zijde van de leverancier wordt onder andere verstaan: (i) overmacht aan de zijde van de leveranciers van de leverancier, (ii) het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen aan de zijde van leveranciers die aan de leverancier zijn voorgeschreven door de klant, (iii) gebreken in zaken, apparatuur, software of materialen van derden waarvan het gebruik aan de leverancier is voorgeschreven door de klant, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomstoringen, (vi) uitval van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene transportproblemen.
1.17.2 Een van de partijen heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien een situatie van overmacht langer dan 60 dagen aanhoudt. In dat geval wordt datgene wat al is uitgevoerd onder de overeenkomst op een evenredige basis betaald zonder dat de partijen elkaar nog iets verschuldigd zijn.

1.18 Wijzigingen en aanvullend werk

1.18.1 Indien, op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant, de leverancier werkzaamheden heeft verricht of goederen of diensten heeft geleverd die buiten de scope vallen van het overeengekomen werk en/of de levering van goederen of diensten, betaalt de klant voor deze werkzaamheden of levering van goederen of diensten volgens de overeengekomen tarieven of, indien er geen tarieven zijn overeengekomen tussen de partijen, volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier. De leverancier is niet verplicht om aan zo'n verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor dit doel een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
1.18.2 Voor zover een vaste prijs is overeengekomen voor het leveren van diensten, informeert de leverancier op verzoek van de klant schriftelijk over de financiële gevolgen van het aanvullende werk of de aanvullende levering van goederen of diensten zoals bedoeld in dit artikel.

1.19 Overdracht van rechten en verplichtingen

1.19.1 De klant mag zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst niet verkopen, overdragen of verpanden aan een derde.
1.19.2 De leverancier is gerechtigd zijn vorderingen tot betaling van verschuldigde bedragen over te dragen, over te dragen of te verpanden aan een derde.

1.20 Toepasselijk recht en geschillen

1.20.1 Contracten tussen de leverancier en de klant vallen onder het Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.
1.20.2 Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de partijen en/of uit eventuele verdere overeenkomsten die daaruit voortkomen, zullen worden opgelost door arbitrage overeenkomstig de Arbitrageregeling van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), gevestigd in Den Haag, Nederland, onverminderd het recht van elke partij om voorlopige voorzieningen aan te vragen in kort geding arbitrale procedures en onverminderd het recht van elke partij om voorzorgsmaatregelen te nemen. Arbitrageprocedures vinden plaats in Den Haag.
1.20.3 Als een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst tussen de partijen of uit eventuele verdere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter valt, heeft elke partij, in afwijking van de bepalingen van artikel 20.2, het recht om de zaak voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter als een kantongerechtzaak. De partijen hebben alleen het recht om de eerdergenoemde actie te ondernemen als arbitrageprocedures met betrekking tot het geschil nog niet zijn gestart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 20.2. Als, met inachtneming van de bepalingen van artikel 20.3, een of meer partijen de zaak voor de wettelijk bevoegde rechter hebben gebracht om te worden gehoord en afgehandeld, is de kantonrechter van die rechtbank bevoegd om de zaak te horen en af te handelen.
1.20.4 Met betrekking tot een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst tussen de partijen of uit eventuele verdere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, heeft elke partij in alle gevallen het recht om ICT-mediatieprocedures in te leiden overeenkomstig de ICT-Mediatie Regelingen van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. De andere partij moet actief deelnemen aan de ICT-mediatieprocedures die zijn ingesteld. Deze juridisch afdwingbare verplichting omvat in ieder geval het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bijeenkomst van bemiddelaars en partijen om deze buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting een kans van slagen te geven. Elke partij is vrij om de ICT-mediatieprocedures op elk moment te beëindigen na een gezamenlijke eerste bijeenkomst van bemiddelaars en partijen. De bepalingen van dit lid beletten niet dat een partij voorlopige voorzieningen vraagt in kort geding arbitrale procedures of voorzorgsmaatregelen neemt als de partij dit noodzakelijk acht.
background

Hoofdstuk 2. Levering van diensten

2.21 Uitvoering

2.21.1 De leverancier zal zijn diensten met zorg en naar beste vermogen uitvoeren, indien van toepassing in overeenstemming met de schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures met de klant. Alle diensten door de leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij de leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd in het schriftelijke contract en het betreffende resultaat ook voldoende bepaalbaar is omschreven in het contract.
2.21.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of kosten die het gevolg zijn van het gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij het misbruik het directe gevolg is van opzet of roekeloosheid van het management van de leverancier.
2.21.3 Als het contract is gesloten met het oog op uitvoering door een specifieke persoon, is de leverancier te allen tijde gerechtigd om deze persoon te vervangen door een of meer personen met dezelfde en/of vergelijkbare kwalificaties.
2.21.4 De leverancier is niet verplicht om de instructies van de klant op te volgen bij de uitvoering van zijn diensten, met name niet als deze instructies de inhoud en reikwijdte van de overeengekomen diensten veranderen of aanvullen. Als dergelijke instructies echter worden opgevolgd, dient betaling te geschieden voor het betrokken werk volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

2.22 Service Level Agreement

2.22.1 Afspraken met betrekking tot een serviceniveau (Service Level Agreements) worden alleen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De klant informeert de leverancier te allen tijde onverwijld over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid ervan.
2.22.2 Indien er afspraken zijn gemaakt over een serviceniveau, wordt de beschikbaarheid van software, systemen en gerelateerde diensten altijd gemeten op een manier waarbij onbeschikbaarheid als gevolg van preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service die door de leverancier van tevoren zijn aangekondigd, en omstandigheden die buiten de controle van de leverancier liggen, niet worden meegerekend. De door de leverancier gemeten beschikbaarheid geldt als afdoende bewijs, behoudens tegenbewijs geleverd door de klant.

2.23 Back-ups

2.23.1 Indien de aan de klant geleverde diensten onder de overeenkomst het maken van back-ups van de gegevens van de klant omvatten, maakt de leverancier een volledige back-up van de gegevens van de klant in zijn bezit overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen periodes, of eens per week indien dergelijke periodes niet zijn overeengekomen. De leverancier bewaart de back-up gedurende de overeengekomen termijn of gedurende de gebruikelijke termijn van de leverancier als hierover geen afspraken zijn gemaakt. De leverancier bewaart de back-up met zorg.
2.23.2 De klant blijft verantwoordelijk voor de nakoming van alle administratieve en bewaarplichten die op hem van toepassing zijn volgens de wet.
background

Hoofdstuk 3. Software as a Service (SaaS)

De bepalingen van dit hoofdstuk 'Software as a Service' zijn van toepassing in aanvulling op de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk 'Levering van diensten' indien de leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software as a Service (SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden betekent SaaS een dienst waarbij de leverancier software op afstand beschikbaar stelt aan de klant via internet of een ander datanetwerk, en deze beschikbaarheid op afstand onderhoudt, zonder een fysieke drager met de betreffende software aan de klant te verstrekken.

3.24 Hoofdstuk 3. Software as a Service (SaaS)

3.24.1 De leverancier zal SaaS alleen verstrekken op instructie van de klant. De klant mag derden niet toestaan gebruik te maken van de diensten die door de leverancier worden geleverd op het gebied van SaaS.
3.24.2 Indien de leverancier werkzaamheden verricht met betrekking tot de gegevens van de klant, diens werknemers of gebruikers op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting, worden alle kosten verbonden aan deze werkzaamheden in rekening gebracht bij de klant.
3.24.3 De leverancier kan de inhoud of omvang van het SaaS-leveringsmodel wijzigen. Als dergelijke wijzigingen leiden tot een verandering in de huidige procedures van de klant, informeert de leverancier de klant hierover zo spoedig mogelijk en de kosten van deze wijziging zijn voor rekening van de klant. In dit geval kan de klant de overeenkomst opzeggen, welke opzegging dan ingaat op de datum waarop de wijziging van kracht wordt, tenzij de wijziging verband houdt met veranderingen in relevante wetgeving of andere instructies van bevoegde instanties, of de leverancier draagt de kosten van deze wijziging.
3.24.4 De leverancier kan doorgaan met het leveren van SaaS met een nieuwe of aangepaste versie van de software. De leverancier is niet verplicht om bepaalde kenmerken of functionaliteiten van de service of software specifiek voor de klant te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
3.24.5 De leverancier kan tijdelijk de gehele of gedeeltelijke SaaS buiten werking stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. De leverancier laat de periode waarin de service buiten werking is niet langer duren dan noodzakelijk en zorgt indien mogelijk ervoor dat deze periode buiten kantooruren valt.
3.24.6 De leverancier is nooit verplicht om de klant een fysieke drager te verstrekken die de software bevat die aan de klant is geleverd en door de klant wordt gehouden in het kader van de SaaS.

3.25 Garantie

3.25.1 De leverancier garandeert niet dat de software die beschikbaar is gesteld en wordt gehouden in het kader van de SaaS vrij is van fouten en zonder onderbreking functioneert. De leverancier zal zich inspannen om fouten in de software zoals vermeld in Artikel 30.3 binnen een redelijke termijn te verhelpen, voor zover het de software betreft die door de leverancier zelf is ontwikkeld en de klant een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de betreffende gebreken aan de leverancier heeft verstrekt. Indien daartoe redenen zijn, kan de leverancier het herstellen van gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de software in werking wordt gesteld. De leverancier garandeert niet dat gebreken in software die niet door hemzelf is ontwikkeld, worden verholpen. De leverancier is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, programmadoorlopen of probleemvermijdende beperkingen in de software te installeren. Indien de software op instructie van de klant is ontwikkeld, kan de leverancier de kosten van het herstel aan de klant in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier.
3.25.2 Op basis van de informatie verstrekt door de leverancier met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS, corruptie of verlies van gegevens of andere incidenten, identificeert en inventariseert de klant de risico's voor zijn organisatie en neemt indien nodig aanvullende maatregelen. De leverancier verklaart dat hij bereid is, op verzoek van de klant, redelijke assistentie te verlenen met betrekking tot verdere maatregelen die de klant moet nemen, overeenkomstig de financiële en andere voorwaarden die door de leverancier zijn gesteld. De leverancier is nooit verplicht om gegevens te herstellen die zijn beschadigd of verloren.
3.25.3 De leverancier garandeert niet dat de software die beschikbaar is gesteld en wordt gehouden in het kader van de SaaS tijdig zal worden aangepast aan veranderingen in relevante wet- en regelgeving.

3.26 Bescherming van persoonsgegevens

3.26.1 Onder wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de klant verplichtingen jegens derden, zoals de verplichting om informatie te verstrekken en de betrokkene in staat te stellen zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. De klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen. De partijen zijn van mening dat de leverancier de 'verwerker' is in de zin van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
3.26.2 Voor zover technisch mogelijk zal de leverancier ondersteuning bieden in het kader van de verplichtingen die de klant moet nakomen zoals vermeld in Artikel 26.1. De kosten die verbonden zijn aan deze ondersteuning zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen en betalingen en komen voor rekening van de klant.

3.27 Aanvang van de dienst; betaling

3.27.1 De door de leverancier verstrekte SaaS zal binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst van start gaan. De klant zorgt er onverwijld voor dat hij na het sluiten van de overeenkomst over de benodigde faciliteiten beschikt om gebruik te maken van de SaaS.
3.27.2 De klant is het bedrag dat in de overeenkomst is gespecificeerd voor de SaaS verschuldigd. Bij gebrek aan een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door de leverancier verstrekte SaaS maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.28 Gebruiksrechten en beperkingen op gebruik

3.28.1 De leverancier stelt de overeengekomen computerprogramma's en overeengekomen gebruikersdocumentatie, hierna aangeduid als de 'software', ter beschikking van de klant voor gebruik gedurende de looptijd van de overeenkomst op basis van een gebruikslicentie. Het gebruiksrecht van de software is niet-exclusief en mag niet worden overgedragen, verpand of gesublicentieerd.
3.28.2 De verplichting van de leverancier om ter beschikking te stellen en het gebruiksrecht van de klant strekken zich alleen uit tot de objectcode van de software. Het gebruiksrecht van de klant strekt zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de technische documentatie die is opgesteld tijdens de ontwikkeling van de software, worden niet ter beschikking gesteld aan de klant, zelfs niet als de klant bereid is een financiële vergoeding te betalen voor de broncode en technische documentatie.
3.28.3 De klant dient te allen tijde strikt te voldoen aan de overeengekomen beperkingen op het gebruik van de software, ongeacht de aard of inhoud van deze beperkingen.
3.28.4 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de software alleen mag worden gebruikt in combinatie met bepaalde apparatuur, is de klant in geval van een storing van deze apparatuur gerechtigd de software te gebruiken op andere apparatuur met dezelfde kwalificaties gedurende de tijd dat de oorspronkelijke apparatuur defect blijft.
3.28.5 De leverancier kan eisen dat de klant pas met het gebruik van de software begint nadat deze een of meer benodigde codes voor gebruik heeft ontvangen van de leverancier, de leverancier van de leverancier of de producent van de software. De leverancier is altijd gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een wijze of voor doeleinden die niet zijn overeengekomen tussen de partijen. De klant mag nooit technische maatregelen verwijderen of omzeilen die bedoeld zijn om de software te beschermen of dergelijke technische maatregelen laten verwijderen of omzeilen.
3.28.6 De klant mag de software alleen gebruiken binnen zijn eigen bedrijf of organisatie en alleen voor zover dit nodig is voor het beoogde gebruik. De klant mag de software niet gebruiken voor derden, bijvoorbeeld in het kader van Software as a Service (SaaS) of outsourcing.
3.28.7 De klant mag de software en de dragers waarop de software is of zal worden opgenomen op geen enkele wijze verkopen, verhuren, vervreemden of beperkte rechten verlenen, of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen aan derden, met welk doel of onder welke titel dan ook. De klant mag ook geen derde, al dan niet op afstand (online), toegang geven tot de software of de software bij een derde hosten, zelfs niet als de betreffende derde de software alleen voor de klant gebruikt.
3.28.8 Indien gevraagd zal de klant zonder vertraging meewerken aan een onderzoek naar de naleving van de overeengekomen beperkingen op gebruik uitgevoerd door of voor de leverancier. Indien de leverancier dit verlangt, zal de klant de leverancier toegang verlenen tot zijn gebouwen en systemen. Voor zover deze informatie niet betrekking heeft op het gebruik van de software zelf, behandelt de leverancier alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij verkrijgt van de klant of op de locatie van de klant in het kader van een onderzoek als vertrouwelijk.
3.28.9 De partijen handhaven dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst, voor zover het object van deze overeenkomst het ter beschikking stellen van software voor gebruik is, nooit als een koopovereenkomst wordt beschouwd.
3.28.10 De leverancier is niet verplicht om de software te onderhouden en/of ondersteuning te bieden aan gebruikers en/of beheerders van de software. Indien, in strijd met het voorgaande, de leverancier wordt gevraagd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of ondersteuning te bieden met betrekking tot de software, kan de leverancier verlangen dat de klant hiervoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst sluit.

3.29 Levering en Installatie

3.29.1 Naar eigen goeddunken zal de leverancier de software leveren op het overeengekomen type gegevensdrager of, indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, op een door de leverancier bepaald type gegevensdrager, of zal de leverancier de software beschikbaar stellen aan de klant online. Naar goeddunken van de leverancier wordt eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie in gedrukte of digitale vorm ter beschikking gesteld in een door de leverancier bepaalde taal.
3.29.2 De leverancier zal de software alleen installeren op de locatie van de klant als dit tussen de partijen is overeengekomen. Als er geen afspraken zijn gemaakt voor dit doel, dient de klant zelf de installatie, organisatie, parameterisatie, afstemming en, indien nodig, wijziging van de gebruikte apparatuur en werkomgeving te verzorgen.

3.30 Acceptatie

3.30.1 Indien de partijen geen acceptatietest hebben overeengekomen, aanvaardt de klant de software in de staat waarin deze zich bevindt bij levering ('as is, where is'), dus met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van de leverancier onder het garantieplan zoals uiteengezet in Artikel 34. In het eerdergenoemde geval wordt de software geacht door de klant te zijn aanvaard bij levering of, indien installatie door een leverancier schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.
3.30.2 De bepalingen van de paragrafen 30.3 tot en met 30.10 zijn van toepassing indien een acceptatietest is overeengekomen tussen de partijen.
3.30.3 In deze algemene voorwaarden betekent 'fout' een wezenlijke tekortkoming van de software om aan de functionele of technische specificaties van de software te voldoen die uitdrukkelijk door de leverancier schriftelijk zijn bekendgemaakt en, indien de software geheel of gedeeltelijk op maat is gemaakt, om aan de functionele of technische specificaties te voldoen die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een fout is alleen van toepassing als deze door de klant kan worden aangetoond en als deze reproduceerbaar is. De klant moet fouten onverwijld melden. De verplichting van de leverancier is beperkt tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden. De leverancier heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de software.
3.30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na levering of, indien installatie door de leverancier schriftelijk is overeengekomen, 14 dagen na voltooiing van de installatie. De klant mag de software tijdens de testperiode niet voor productie- of operationele doeleinden gebruiken. De klant zal de overeengekomen acceptatietest uitvoeren met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang.
3.30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, moet de klant controleren of de geleverde software voldoet aan de functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk door de leverancier schriftelijk zijn bekendgemaakt en, indien en voor zover de software geheel of gedeeltelijk op maat is gemaakt, voldoet aan de functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.30.6 De partijen beschouwen de software als geaccepteerd: a. indien de partijen een acceptatietest hebben overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, of b. indien de leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport ontvangt zoals bedoeld in Artikel 30.7: op het moment waarop de fouten vermeld in dit testrapport zijn verholpen, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens Artikel 30.8 de acceptatie niet verhinderen, of c. indien de klant de software op enigerlei wijze voor productie- of operationele doeleinden gebruikt: op het moment waarop dit gebruik plaatsvindt.
3.30.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de software fouten bevat, dient de klant de testresultaten uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk en duidelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan de leverancier te melden. De leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de genoemde fouten binnen een redelijke termijn te verhelpen. De leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmadoorlopen of probleemvermijdende beperkingen te installeren in dit verband.
3.30.8 De klant mag de software niet weigeren te aanvaarden om redenen die niet verband houden met de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen specificaties tussen de partijen en mag de software bovendien niet weigeren te aanvaarden vanwege het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die redelijkerwijs het operationeel of productief gebruik van de software niet belemmeren, onverminderd de verplichting van de leverancier om deze kleine fouten te verhelpen in het kader van het garantieplan zoals uiteengezet in Artikel 34. Daarnaast mag de aanvaarding niet worden geweigerd vanwege aspecten van de software die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
3.30.9 Indien de software in fasen en/of delen wordt geleverd en/of getest, heeft de niet-aanvaarding van een bepaalde fase en/of deel geen invloed op de aanvaarding van een eerdere fase en/of een ander deel.
3.30.10 Aanvaarding van de software op een van de in dit artikel genoemde manieren heft de leverancier van zijn verplichtingen met betrekking tot het beschikbaar stellen van de software en het leveren van de software, en, indien ook de installatie van de software door de leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen met betrekking tot installatie. Aanvaarding van de software doet geen afbreuk aan de rechten van de klant op basis van Artikel 30.8 met betrekking tot kleine gebreken en Artikel 34 met betrekking tot de garantie.

3.31 Beschikbaarheid

3.31.1 De leverancier zal de software beschikbaar stellen binnen een redelijke termijn na het sluiten van het contract.
3.31.2 Na afloop van het contract moet de klant alle kopieën van de software in zijn bezit onverwijld aan de leverancier retourneren. Als is overeengekomen dat de klant de betreffende kopieën aan het einde van het contract moet vernietigen, dient de klant de vernietiging van de kopieën onverwijld schriftelijk aan de leverancier te melden. De leverancier is op of na het einde van het contract niet verplicht om hulp te bieden voor het doel van gegevensconversie die de klant wenst.

3.32 Betaling voor het gebruiksrecht

3.32.1 De klant moet het verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht betalen op de overeengekomen tijdstippen of, indien geen tijd is overeengekomen:
a. Indien de partijen niet hebben overeengekomen dat de leverancier de software zal installeren:
- Wanneer de software wordt geleverd, of;
- In het geval van periodiek verschuldigde betalingen voor het gebruiksrecht, wanneer de software wordt geleverd en vervolgens aan het begin van elke nieuwe termijn voor het gebruiksrecht;
b. Indien de partijen hebben overeengekomen dat de leverancier de software zal installeren:
- Bij voltooiing van de installatie, of;
- In het geval van periodiek verschuldigde betalingen voor het gebruiksrecht, bij voltooiing van de installatie en vervolgens aan het begin van elke nieuwe termijn voor het gebruiksrecht.

3.33 Wijzigingen in de software

3.33.1 Behoudens uitzonderingen die bij wet zijn voorzien, mag de klant niet alle of een deel van de software wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. De leverancier is gerechtigd dergelijke toestemming te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden. De klant draagt het volledige risico van alle wijzigingen die hij aanbrengt of wijzigingen die door derden zijn aangebracht op zijn instructies, al dan niet met toestemming van de leverancier.

3.34 Softwaregarantie

3.34.1 De leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen als deze fouten binnen een periode van drie maanden na levering schriftelijk en gedetailleerd aan de leverancier worden gemeld, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie. De leverancier garandeert niet dat de software geschikt is voor daadwerkelijk gebruik en/of het beoogde gebruik. De leverancier garandeert evenmin dat de software zonder onderbreking zal werken en/of dat alle fouten altijd zullen worden hersteld. Herstelwerkzaamheden worden kosteloos uitgevoerd, tenzij de software is ontwikkeld op instructie van de klant anders dan tegen een vaste prijs, in welk geval de leverancier de kosten van herstel in rekening zal brengen volgens zijn gebruikelijke tarieven.
3.34.2 De leverancier kan kosten in rekening brengen voor herstelwerkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven als dergelijk werk nodig is als gevolg van gebruikersfouten of onjuist gebruik door de klant, of als gevolg van oorzaken die niet aan de leverancier kunnen worden toegeschreven. De verplichting om fouten te herstellen vervalt indien de klant wijzigingen aanbrengt in de software of dergelijke wijzigingen laat aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.
3.34.3 Het herstel van fouten zal plaatsvinden op een locatie en op een manier bepaald door de leverancier. De leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmadoorlopen of probleemvermijdende beperkingen in de software te installeren.
3.34.4 De leverancier is nooit verplicht gegevens te herstellen die zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.
3.34.5 De leverancier heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook met betrekking tot fouten die na het verstrijken van de garantieperiode zoals vermeld in Artikel 34.1 zijn gemeld.

3.35 Software van leveranciers

3.35.1 Indien en voor zover de leverancier software van derden beschikbaar stelt aan de klant, zijn de licentievoorwaarden van de desbetreffende derden van toepassing in de relatie tussen de leverancier en de klant met betrekking tot de software in plaats van de bepalingen van deze algemene voorwaarden die afwijken van die licentievoorwaarden, op voorwaarde dat de toepasselijkheid van de licentievoorwaarden van de desbetreffende derde aan de klant is gemeld door de leverancier in schriftelijke vorm en bovendien een kopie van de toepasselijke licentievoorwaarden aan de klant is verstrekt vóór het sluiten van het contract. In afwijking van de bepalingen van de voorafgaande zin is de klant niet gerechtigd zich te beroepen op het nalaten van de leverancier om de eerdergenoemde informatieverplichting na te komen indien de klant een partij is als bedoeld in artikel 235, lid 1 of lid 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van Nederland.
3.35.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden zoals hierboven bedoeld, om welke reden dan ook, niet van toepassing worden geacht of ongeldig worden verklaard in de relatie tussen de klant en de leverancier, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
background

Hoofdstuk 4. Advies en Consultancy

4.36 Uitvoering van advies- en consultancydiensten

4.36.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van advies en consultancy is afhankelijk van verschillende factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de door de klant verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van de klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verbindt de leverancier zich daarom niet vooraf aan een doorlooptijd voor de voltooiing van de opdracht.
4.36.2 De diensten van de leverancier worden alleen uitgevoerd op de gebruikelijke werkdagen en tijdens de gebruikelijke kantooruren van de leverancier.
4.36.3 Het gebruik dat de klant maakt van het advies en/of een consultancyrapport dat door de leverancier is uitgegeven, is altijd voor risico van de klant. De bewijslast dat de advies- en consultancydiensten of de manier waarop ze worden uitgevoerd, niet in overeenstemming zijn met hetgeen schriftelijk is overeengekomen of mag worden verwacht van een redelijk handelend leverancier, rust volledig op de klant, onverminderd het recht van de leverancier om het tegendeel te bewijzen op alle mogelijke manieren.
4.36.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier mag de klant de werkwijze, methoden en technieken van de leverancier en/of de inhoud van het advies of rapport van de leverancier niet bekendmaken aan derden. De klant mag het advies of de rapporten van de leverancier niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

4.37 Betaling

4.37.1 Bij gebrek aan een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsregeling zijn alle bedragen die betrekking hebben op de diensten die door de leverancier worden geleverd zoals bedoeld in dit hoofdstuk, verschuldigd per kalendermaand achteraf.